2078

 • Na zemi začíná dlouhé období nukleární zimy, která pokryje značnou část planety.

2080

 • Objevují se první mutace jak u lidí, tak u zvířat. Některé to však nezabilo, ale jen proměnilo v jiný živočišný druh. Vznikají nové druhy a zanikají staré.

2081 – 2087

 • Přeživší z Velké války, kteří byli zasaženi ozářením a uniklými viry se mění do odporných zmutovaných stvoření, které později vejdou ve známost jako ghůlové.

2097

 • V tomto roce se otevírají kryty ve většině západoevropských zemí, které měly systém protiatomové ochrany obyvatelstva nastaven podle stejného modelu – tedy na 20 let.
 • Takto se otevírají kryty v hlavních městech západních mocností předválečné Evropy, které opouští první evropští obyvatelé, jež se záhy začnou nazývat Renovátoři a zakládat malá sídliště na okraji velkých měst.
 • Vzniká frakce Renovátoři (2097-2155)

Viděli následky toho, čeho většina z nich byli svědci. Velká válka v těch, co přežili zanechala hlubokou ránu. V jejich srdcích se usadila hrůza z toho, že by lidské pokolení mělo zcela vyhynout. Poháněni strachem a touhou znovu obnovit zničený svět ho začali podle svých slov renovovat.

První z Renovátorů se objevili ve Švýcarsku. Právě tato země měla asi nejlépe zařízený systém protiatomových krytů díky čemuž bylo možné zachránit většinu tamější populace.

Švýcaři byli také vždy značně inovativní a zhruba dvacet let poté, co bomby padaly se vydali do nového světa. V ruinách měst se rodily stanice. Přeživší se sem začali stahovat a vytvářet zde první poválečné komunity.

Postupem času vyvstala potřeba léčit čím dál více nemocných a také čas od času někoho vysekat z hořícího domu. Na základě těchto potřeb vznikli v rámci Renovátorů sekce Zdravotníků a Záchranářů. Díky tomu se Renovátoři stali pro mnoho přeživších jedinou zárukou bezpečí a ochrany. Časem se z některých lidí stali nájezdníci a tak začalo být potřeba se umět bránit i proti lidem. Bohužel.

Dnes v roce 2307 už Renovátoři neexistují. Bylo to společenství své doby a vzniklo hlavně z pudu sebezáchovy, kdy lidem bylo jasné, že se musí sjednotit. Idea Renovátorů dnes žije už jen v myslích pár moudrých lidí, ale většina světa o nich neví zhola nic. Občas se někde najdou jejich znaky zašlé časem na zdech budov nebo někdo najde něčí deník.

Dnešní lidé jsou jiní, než ti, co žili před dvěma sty lety. Poslední Renovátoři zmizeli ze světa zhruba v době, kdy se na západě zrodil Avalon, který na sebe převzal roli obránce civilizovaných ideálů.

Někteří lidé si také myslí, že to právě oni založili Goodwaters. Pravdu, se asi už nikdo nedozví. Symboly Renovátorů jsou jen němými svědky posledního tažení člověka za svou lidskostí.

2098

 • V roce 2098 přichází do Drážďan přeživší z neobyvatelného Berlína, kterých je něco kolem dvou tisíc. Tato obří karavana na několik dní zastavila a utábořila se v zachovalém nákupním středisku. Po nějaké době se části členů výpravy nechtělo jít dál a tak se rozhodli zde založit trvalou komunitu – Nové Drážďany.
 • Zbytek výpravy čítající zhruba 1.000 jedinců se vydal dál na jih do Prahy, kde podle zkazek není zem tak ozářená jako v Německu, které patřilo společně s Anglií mezi nejvíce bombardované země Evropy.
 • Po opuštění bunkrů v roce 2098 se obyvatelé u Notre Dame založili malé osídlení. Komunita hledala všechno možné v troskách měst, co by se dalo použít. S jihem nemají obyvatele Remeše v této době ještě žádný kontakt.
 • Ze zbytků francouzské armády, která se stáhla do hotelového resortu Itacourt na se záhy stali nájezdníci. Tito velmi nebezpeční lidé si vzali za cíl plundrování nedaleké komunity v Remeši.

2099

 • V roce 2099 do Prahy přicestuje ze severu kolem 800 uprchlíků z Německa a setká se zde s přeživšími Čechy.
 • Po počátečních rozbrojích se ale oběma stranám podaří najít kompromis a založí společně Novou Prahu., která jako jedno z mála evropských měst nebyla přímo zasažena bombami. Osídlují pražský hrad a využívají jeho přirozenou obrannou pozici.
 • Část karavany z Berlína se v roce 2099 na cestě do Prahy odpojila a zaměřila do Mladé Boleslavi, kde obsadila automobilové závody a vytvořila tak průmyslovou komunitu Ocelového města.

2100

 • Na jihovýchodě evropy se šíří zprávy o prosperující komunitě a do města Metković začínají přicházet, ze vzdáleného okolí, vyhladovělí jednotlivci i malé skupinky hledající bezpečí a jistotu.
 • Vřelý postoj ze strany místního vůdce k nově příchozím po čase zastavuje časté noční plenění úrody.
 • Do města přijíždí v pravidelných intervalech kupci, kteří cestují dlouhé vzdálenosti, aby směnili své zboží za potraviny.

2101

 • Nová Francouzská Legie (NFL) zakládá uzavřené město Severní Lyon, kde se nachází velká nemocnice, kterou armáda konsoliduje a opraví. Fungovat začíná kolem roku 2101 a následně slouží Renovátorům ku pomoci s léčbou.

2102

 • Komunita v Metkoviči začíná prosperovat a někteří z kupců přicházející z východu Balkánu přiváží na směnění ropu. V důsledku toho, je vedena průzkumná kampaň do nehostinné Panonské pánve. Za pomoci obchodníků s ropou je odhalen poškozený ropný vrt. Ke konci roku je opevněn a začínají být odesílány první karavany do Metkoviče skrze dinárské hory.
 • Tato trasa je nazývána Černá cesta.
 • Je založen Kingstown Edvardem I. „Sjednotitelem“ který je i největším osídlením na území bývalé Velké Británie. Královská rodina a potomci původních zakladatelů obývají zachovalé ruiny Windsorského hradu a v ruinách města se zrodila přilehlá osada s přístavištěm v deltě řeky Temže do Londýnského kráteru.

2103

 • Do Tullnu se stáhly zbytky amerických, německých a francouzských jednotek. Postupem času obsadily komplex X29, který se stal důležitým zdrojem energie. Díky němu se ve Tullnu začala rodit společnost založená na evropských ideálech a vojenské morálce. Městu se začalo říkal Poslední útočiště (The Last Stand), protože mělo fungovat jako poslední místo, kde fungují předválečné hodnoty.
 • Bývalý vídeňský historik a dobrodruh Hannes Kohl se roku 2103 vydal z Posledního útočiště s 60 člennou výpravou do Tater, kde chtěl podle dokumentů, které získal najít ztracený Vault 123. Měli jen obecné informace o tom, kde by vault měl ležet, tak v ruinách jednoho ze slovenských měst založil tábor a další tři roky zde pobýval. Vault ovšem nikdy nenašel a z města pak odjel zpět do Vídně.
 • Jeho stoupenci tu ale zůstali a hledali vault dál. Z tábora se pomalu začala stávat trvalá osada. Toto osídlení zde vydrželo tak dlouho díky neozářené horské vodě, které zde bylo dostatek. Po pár letech se do hovorové mluvy zdejších obyvatel vžilo označení dobré vody a v budoucnosti bude tato osada známá jako Goodwaters

2104

 • Renovátoři zakládají Nový Curych jako první ze série tzv. Záchytných měst, které měly poskytovat lékařskou pomoc a ochranu přeživším.
 • Ruiny města Ostrava se po Válce vyhledávaným cílem scavengerských karavan, neboť sklady místních hutí nabízeli téměř nevyčerpatelné zásoby kvalitní oceli.

2105

 • Renovátoři zakládají Nový Bern jako druhé Záchytné město.
 • Je založena komunita pevnosti Špilberk

V roce 2105 osídlila středověkou pevnost tyčící se nad ruinami předválečného Brna skupina místních přeživších. Během let opravili a zdokonalili její obranné systémy k dokonalosti. Uzavřeni uvnitř žijí nyní izolovaným životem a jako potomci převážně vysokoškolských studentů svůj život  zasvětili archivování vědomostí, místního koloritu a nářečí.

Tím později samozřejmě upoutali pozornost i samotného Bratrstva Oceli. Proslýchá se, že při snaze o vyjednávání písaři Bratrstva nenašli společnou řeč, neboť osádka pevnosti mluví neznámou formou předválečného nářečí a pokusy o převzetí místa silou byly pevností hravě odraženy.

2106

 • Renovátoři zakládají Novou Ženevu jako třetí Záchytné město.

2107

 • V zemích bývalého Sovětského svazu a jeho satelitů se začínají otevírat poslední evropské protiatomové kryty. Na rozdíl od Západu měl SSSR periodu opuštění nastavenou o 10 později a také vše probíhalo organizovaně a jednotně. Tito první lidé vyšli do měst jako byla Moskva, Kijev nebo Petrohrad a začali zde budovat malé komunity založené na ideologii komunismu

2108

 • Šíří se znepokojivé zvěsti z Balkánu, kdy několik karavan beze stopy zmizelo.
 • Z obavy, že by mohlo docházet k dalším zmizením je na východ vyslána velká skupina ozbrojenců mající za úkol chránit karavany a Černou cestu.
 • Na východním úpatí dinárských hor se objevil velice silný gang nazývající se Varljiva Nada. Z obavy, že by mohlo být v budoucnu město vystaveno útoku hegemon Metkoviče rozhodne o přebudování vnějšího opevnění na masivnější.
 • Toto opevnění je vybudováno z betonových panelů a sítě železných plotů, příkopů a množství střeleckých pozic společně se strážnými věžemi.
 • Renovátoři zakládají Jižní Lyon na území Francie jako své čtvrté Záchytné město.

2109

 • Renovátoři zakládají Město Sonnenberg, které se mělo stát nejlidnatějším v Evropě kvůli kapacitě sonnenbergského tunelu, která dosahovala 15 tisíc obyvatel. Město pod tunelem se stalo domovem nových osadníků, kteří zde založili komunitu, která slouží jako Velké Záchytné město pod vedením Renovátorů.

2110

 • Město Čáslav se stalo sídlem přeživších jednotek Československé armády. Jako jedni z mála měli vojáci k dispozici funkční vrtulník a několik obrněných vozidel. Díky tomu mohli obsadit předválečnou fúzní elektrárnu X28 v ČSR.
 • V témže roce vzniká Čáslavská cesta (Čáslavska Road), která spojuje základnu zvanou Vlčí doupě mající za úkol zprovoznit X28.
 • Základna Vlčí doupě je uvedena do provozu (2110-2245)

Jednou do města došel takovej chlápek. Byl to nuzák jako každej jinej. Došel k bráně, sedl si, vytáhl flétnu a začal hrát. Zanedlouho se z křoví vynořil vlk a zaposlouchal se do píšťaly.

Pak přišel další jeho druhu a po něm další a další…Nakonec celá vlčí smečka seděla kolem chlápka a naslouhala jeho písni. Když maník dohrál vlci šli s ním a od té doby mu sloužili. Maník je pak používal k přežití v pustinách jako ochránce až jednoho dne zemřel a jeho smečka třicet dní a třicet nocí vyla v zármutku. Zanedlouho vlci samým smutkem pošli taky.

Na tom místě pak vzniklo Vlčí doupě. Tohle je ale jen legenda, která je hodně přibarvená. Ano, víc se, že kdysi do těchto míst přišel nějaký týpek. Patrně ještě voják. Flétnou se patrně myslelo rádio, kterým volal posily. Ono totiž bylo možné v osadě najít pozůstatky po armádě ČSR, která toto místo tak nazývala už před 150 lety.

Legenda o vlčím pastýři je sice oblíbená, ale nic to nemění na tom, že Vlčí doupě patrně vzniklo z vojenské základy přeživších ozbrojených sil ČSR armády. Vojenský duch časem vyčpěl a vojáky nahradili osadníci, prospektoři a obchodníci s technologiemi.

Zůstalo zde ale hodně vojenských zařízení se kterými ale už nikdo neuměl pracovat. Potenciál, který Doupě mělo se nedařilo využít až do roku 2214, kdy se ho pokoušela obsadit Fronta. Město ale obstálo a na dalších dvacet let měli obyvatelé pokoj. Zlom nastal až v roce 2239 kdy Vlčí doupě vyplenili vojáci Više za vas.

Lesk města se ztratil a to do roku 2245 zaniklo, aby jeho místo nahradila vzniknuvší Kolonie 123

2111

 • Kolem X28 (Žďárské vrchy) vznikají vojenská ležení ve městech Hlinsko, Žďár, Chotěboř, Chrudim, Polička

2112

 • Vzniká Vratislavské mobilní město. Před Válkou zde bylo hlavní velitelství sovětské armády Střed a shromaždiště jednotek, které nějakým zázrakem nebylo zničeno.
 • Díky tomu v okolí města zůstaly relativně velké zásoby pohonných hmot a strojů. To dalo za vznik několika plně motorizovaným komunitám, které se nazývaly Cirky. Ty se podle potřeby spojovaly a cestovaly pustinami převážně v oblastech jižního Polska a východního Německa. Ač bývá tento zvláštní úkaz nazýván jedoucím městem, jednalo se v podstatě o shluk několika vozových karavan.

2114

 • V roce 2114 vzniká v Haagu malá nezávislá komunita obchodníků.
 • V témže roce vylézají na povrch přeživší vojáci ČSR z protiletecké základny v Dobříši a zakládají zde osídlení zvané Klondajk, podle předválečné brakové westernové literatury.

2117

 • Byla založena Liverpoolsko-Manchesterská obchodní Unie. Karavany prvních povlečných obchodníků na britském území začaly korzovat pustinou a převážet zboží po Liverpool-Manchester Union Road

2118

 • V tomto roce obsazují východoněmecký fúzní reaktor X27 zbytky americké armády ze základny Rammstein spolu s vědci z výzkumného centra Grossberg. Do dvou let je elektrárna uvedena do chodu a pracuje na 8% původní kapacity, což ale bohatě stačí k zásobování přilehlého města, které jako jediné v Evropě má stálý elektrický proud.  V roce 2120 je město Grafenheinfeld přejmenováno na Novou Rajskou Zahradu. (New Garden of Eden)

2128

 • Z nehostinných ruin Paříže, přesunují do Remeše, kde v centru kolem chrám
 • Někteří obyvatelé nesouhlasí se stálou elektrifikací některých částí Metkoviče a na protest odcházejí do Jihovýchodní pustiny – bývalé Bosny, kde zakládají Gacko.

Pokračujte dále na 2129 – 2216.