2129

 • Původně Renovátorská města začínají osídlovat přeživší z britských ostrovů a začínají přinášet do kontinentální Evropy svoj folklor o králi Artušovi. Mnoho z těchto lidí považuje legendu za novou víru.
 • Je založen Avalon (2129-2256), jako demokratické státní zřízení.

Postupně vznikl spojením společného úsilí mnoha lidí z řad Renovátorů a přeživších z britských ostrovů. Ti po Válce opustili svou rodnou zem a donesli do kontinentální Evropy svůj folklor.

Jedni říkají, že anglické dějiny začaly příchodem Římanů. Jiní zase že až od krále Artuše. Jak tomu bylo ve skutečnosti už nikdo neví.

Důležité je, že na základě těchto legend začalo mezi lety 2138-2150 vznikat na západě Evropy první organizovanější státní uskupení založené na západních ideálech a do určité míry i glorifikující časy feudalismu.

Nejdříve byl jen chaos. Tomu se jako první pokusili dát řád Renovátoři a po nich na západě právě Avalon. Byla to jen další vývojová etapa společnosti, která se už pomalu staví na nohy a začíná vzhlížet k určitým ideálům. I když jich v Evropě bylo dost z doby těsně před Válkou, rozhodli se obyvatele vzkřísit ideu Avalonu jakožto bájného místa mimo zem.

Tímto Avalonem se tedy myslelo místo, kde jsou vhodné podmínky k životu. Žít ne přežívat. To byl jejich hlavní motiv. Později začal Avalon expandovat do střední Evropy, kde byly v ruinách měst zakládány tzv. sektory. Každý sektor fungoval jako samostatné město.

Nejvýchodnějším sektorem Avalonu byl ten s pořadovým číslem 21 a ležel v místech, které se později začalo nazývat Údolí. V tomto místě se také Avalon poprvé střetl s Frontou.

Svým úhlavním nepřítelem. Avalon zaniká přibližně kolem roku 2256, kdy se rozpadl díky sílícímu vlivu Bratrstva oceli.

2130

 • Na území Ukrajiny se formují první osídlení složená z přeživších vojáků, politiků a vojenských důstojníků. První velké militarizované město vzniká v Kijevě.
 • Je založena Fronta (2130-2242), jako totalitní státní zřízení.

Kolem roku 2130 se na území bývalé Ukrajinské SSR začala formovat osídlení z přeživších z vojenských a vládních bunkrů. V SSSR se v posledních dnech před Válkou na řadové obyvatelstvo myslelo jen málo a tak přežily hlavně elity a vojenští velitelé spolu s mnoha svými vojáky.

Tímto byl položen základ nové budoucí odnože SSSR zvané později Fronta. Tento název měl symbolizovat první linii obrany proti západní ideologii. Obranou byla myšlena ideologie. Pochopitelně se jednalo o neo-komunismus v té nejhrůznější podobě. I když byl svět po Válce sám o sobě krutý, tak jednotky Brigády mu s lidovými komisaři nově zřízené NKVD dodávaly silnou příchuť orwelovské dystopie.

Hlavní centra moci Fronty vznikla v Kijevě, Minsku, Užgorodu a Wroclawi. Stejně jako na západě vládl Avalon, tak na východě poroučela Fronta. Svět se začal pomalu vracet do starých kolejí. Někdy kolem roku 2215 se obě mocnosti střetly v krvavých bojích na území zvaném Údolí, kde se nacházela prosperující komunita pod nadvládou Avalonu. Ta pocítila šanci se vyvléct ze spárů okupantů a vyhlásila vlastní malý státeček, který ale neměl dlouhého trvání. Po týdnech tuhých bojů se Avalonu podařilo Frontu z Údolí vyhnat a vytlačit až daleko na východ. Od té doby se jednotky Brigády uchýlily ke guerillové válce.

Fronta zaniká někdy mezi lety 2238-2242, kdy na západ prosakují zvěsti o třídních bojích, lokálních revoltách a také o útocích supermutantů ze severu.

2133

 • Je založen Luxemburg jako hlavní město pevninského Avalonu

2138

 • Díky vojákům a elektrárně X28 se ze Žďárských vrchů stalo bezpečné místo a díky energii bylo možné zásobit elektřinou některá velká města v okolí. Tato města byla kolem roku 2110 obydlena jednotkami ČSA. a ze souručenství těchto pěti měst se stala oblast známá jako Údolí. V roce 2138 je zde možné pozorovat první zeleň na rozdíl od okolních pustin.

2140

 • Kingstown přechází pod správu Avalonu. Královská rodina ale udržuje na britských ostrovech určitou autonomii a díky tomu může vládnout i nadále spolu s demokraty v pevninské části.
 • V Metkoviči jsou dohodnuty dodávky elektrického proudu za velice nevýhodných podmínek. Začíná se zprovozňovat vysoké napětí mezi Gackem a Metkovičem. Práce ale nepostupují tak rychle, jak je potřeba.
 • Metkovič je přejmenován na Novou Alexandrii, díky pouličním proslovům významného pouličního kazatele Maka Dzidara.

2141

 • Nový Haag přechází pod samosprávu Avalonu

2144

 • Gacko požaduje přístup do archivů Metkovice. Tento požadavek je zamítnut.
 • V odvetě za tuto neochotu odpojuje dodávky elektřiny na tři měsíce.
 • Po této době jim byl umožněn přístup do městských archivů.
 • Kravjladžovo postavení vůdce, který už dříve byl považován za slabého, se ještě zhoršuje a ozývají se hlasy dožadující se jeho nahrazení.

2146

 • Metkovič je srovnáván s legendární Alexandrií, kvůli tajemství předválečných archivů ukrývajících se v tamějších archivech akademií, obsahující údajně všechny vědomosti světa.
 • Této myšlenky se ujímá Leo Kravljač, ambiciózní mladík toužící po moci. Obklopuje se skupinou lidí, kterou přesvědčuje o jejich nadřazenosti a vznešeném původu. Z těchto přívrženců se později stanou Novoalexandrijští Oligarchové.
 • Vzniká Nová Alexandrie, jako obchodně-otrokářská společnost.

I přesto, že se Socialistická Jugoslávie roku 2077 neodebrala společně s jinými státy Evropy do nicoty a zmaru jaderného holokaustu, tak nic nemohlo zvrátit příchod dlouhé zimy a temnoty, poté co pohasly plameny hořících měst i lesů a slunce se zadusilo k nebi stoupajícím popelem.

Říká se, že někde v těch temných dnech povstal muž, jenž rozbil skořápku fénixova vejce, v jehož teple a světle shromáždil nepočetné přeživší dříve velkého jižního národa a vyvedl jej ven z nastoleného zmaru do delty řeky Neretvy, do města Metkovič, země nového počátku, jenž jím byl přislíben.

Pokud lze věřit těm, kdo tvrdí, že byli svědky zázraků toho místa, často hovoří o městě obehnaném hladkou litou zdí, za níž se k nebi tyčí věžové opevněné domy a rozsáhlé paláce Alexandrijských bohů vystaveny za pomoci kouzel a starého poznání, jiní zas o světle majáku planoucím na obzoru celé dny předtím než mohou být spatřeny městské zdi. Mnoho poutníků a kupci vypráví příběhy o zapovězeném Archivu obsahujícím veškeré poznání světa, o závodech strojů a válečníků v amfiteátru Iza Vega nebo o největším tržišti s otroky a relikviemi na světě zvaném Merkator. Desetitisíce zelených polí a sadů zavlažovaných důmyslnou sítí zdymadel a kanálů tito vypravěči takřka opomíjejí.

Nikdo přesně neví, kdy Nová Alexandrie vznikla a vše co se jí týká se zdá být zahaleno mýty a důmyslným klamem. To co je v roce 2307 jisté, jsou pouze dvě věci.

To, že tento tajemný hegemon takřka bezvýhradně uspokojuje svoje touhy, potřeby a zájmy skrze prostředníky, který mu slouží stejně jako to, že hlad Nové Alexandrije po vědomostech a zdrojích je bezmezný, a zdá se, že její pohled zůstal upřený někam na sever.  

2158

 • Novoalexandrijská armáda vede druhý útok na opevněné Gacko a po jedné hodině bitvy je město dobyto. Většina obytných částí je v plamenech. Elektrárna je však nepoškozena a díky rychlému obsazení její obsluha nestihla spáchat rozsáhlá poškození systémů. Přeživší obyvatele Gacka jsou zajati a odesláni do Nové Alexandrie.

2161

 • Díky obnoveným dodávkám proudu je zahájena kampaň kompletní elektrifikace Metkoviče (nyní už Nové Alexandrie).

2162

 • V Avalonu je založena první poválečná univerzita.
 • Fronta se rozpíná dále na východ a upevňuje svou moc vlivem své brutální diktatury.

2164

 • Ve hlavním městě Nové Alexandrie se objevuje nová obchodní společnost, nabízí pravidelné dodávky hnědého uhlí pro Gacko.
 • Je uzavřena oboustranně výhodná dohoda kdy do Gacka proudí palivo a odměnou za tuto činnou pro blaho Nové Alexandrie je platba ve vodě, jídle a vybavení.
 • Již za několik měsíců tato společnost vejde ve známost jako Cech Rhododendron.

2165

 • Vojáci Fronty se poprvé střetávají s ozbrojenci Nové Alexandrie a začali proti této zemi vést násilné intervence, ale zatím na okraji jejího území.

2168

 • Avalon expanduje dále do střední Evropy, kde nalézá mnoho továren, zdrojů, materiálů a zbraní, které využívá ve svůj prospěch.

2175

 • V Avalonu vzniká organizace jménem Společenství Kolejnic, které navazuje na vědeckou tradici švýcarského CERNU.
 • Údolí se stává Klenotem východu z pohledu avalonských obyvatel a ti jej vnímají jako poslední výspu civilizovaného světa za kterým leží nehostinná pustina.

2182

 • Společenství kolejnic spouští projekt Čistá vesnice, který má za účel dekontaminovat dvě vybraná osídlená města od mutace a zbavit tamější půdu ozáření

2183

 • Fronta vede větší ozbrojený konflikt s Novou Alexandrií. Jelikož je ale Alexandrie v té době vyspělejší, tak Frontu poráží a vyhání ji ze svého území
 • Fronta orientuje své snahy více na západ k Avalonu.
 • Avalon obsazuje Prahu, ale ponechává tamním vládcům jistou míru autonomie.

2185

 • Projekt Čistá vesnice se totálně vymkne kontrole. Antivirus, který byl postupně vypuštěn do půdy a ovzduší kolem měst způsobil nepředvídatelnou mutaci obyvatel, kteří zešíleli a začali se masakrovat navzájem. To vrhlo velmi temný stín na Kolejnice, potažmo na mírové snahy Avalonu a tak musely být obě města srovnány se zemí a o projektu se přestalo mluvit.

2190

 • Fronta zaznamenává přítomnost Avalonu a rozhodne se zahájit mobilizaci svých jednotek, které vyšle na dlouhou cestu s cílem podrobit si střední Evropu.
 • Ještě téhož roku se vojáci Fronty střetnou s těmi avalonskými a začíná pětiletý krvavý konflikt zvaný Rudá razie.

2191

 • Avalon přichází o Prahu, která se stává nejvzdálenější výspou Fronty a do roku 2195, kdy je opět osvobozena zde vlají rudé vlajky.
 • Údolí je díky svému obchodnímu vlivu ušetřeno vojenského konfliktu a slouží jako základna pro jednotky Fronty.

2192

 • V Goodwaters se objevují Merovejové, kteří se záhy stávají jednou z nejmocnějších frakcí v regionu. Významnou měrou pomáhají obyvatelům města s rozvojem jejich komunity.

2196

 • Končí pětiletá Rudá razie, která stála životy mnoha obyvatel kontinentu.
 • Nová Alexandrie tento konflikt zaznamenala a po něm obsadila část severního Balkánu, který dříve vlastnila Fronta.

2200

 • Údolí se dostává pod avalonskou nadvládu díky zásobám radionitu.
 • Charon získává další členy pro svůj plán na ovládnutí pustin kolem Údolí.

2205

 • V avalonských pustinách se stupňují útoky Cháronových nájezdníků a rozrůstá se obchod s drogami.
 • Nová Alexandrie má v Údolí své agenty, kteří postupně zavádí praktiky otroctví a šíří zde svůj vliv.

2213

 • V Sektoru 21, což je vzdálená východní základna Avalonu v Údolí, se otevírá Vault 123-1 a jeho obyvatelé za začleňují mezi místní.
 • Fronta dokončuje program Sputnik a chystá se vypustit raketu do Sektoru 21, čímž zde chce otestovat její ničivé kvality a také pohon pro další možné výzkumy.
 • Ve stejném roce také dojde ke zničení vaultu 123-1 za neznámých okolností.
 • Charonovi nájezdníci se zformovali do gangu zvaného Chcíplí psi (Dead Dogs) a usídlují se poblíž Sektoru 21, který následně plení. Později získávají G.E.C.K. z vaultu 123-1 a na Charonův rozkaz část gangu cestuje do Terstu.

2214

 • V tomto roce se v Údolí objevuje i Bratrstvo oceli, které zde hledá G.E.C.K.
 • Avalonská armáda vysílá do Údolí kontingent vojáků kteří mají v oblasti hájit avalonské zájmy.
 • Fronta odpálí jednu z podzemních raket uvnitř X28 ve snaze dostat jeho obyvatele na kolena – neúspěšně.
 • V průběhu roku také dojde k tzv. Třídenní válce, kdy se Údolí pokusí zbavit avalonské nadvlády a do konfliktu se zapojí i Fronta. Sérii bitev na území Údolí nakonec vyhraje Avalon a udrží si zde svou moc.

2215

 • Avalonská armáda v Údolí zavádí tzv. Částečnou demilitarizaci, což je zákaz vlastnění dlouhý a těžkých zbraní a každý, kdo je chce mít, musí od Avalonu dostat povolenku.
 • V Údolí se objevují záhadní roboti, kteří útočí na obyvatelé. Později se zjistí, že pochází z komplexu X28 a jsou výtvorem tzv. Potomků, což jsou následovatelé původního vědeckého personálu z X28 a ve skutečnosti se jednalo o nevydařené a nezvladatelné prototypy robotů.
 • Díky narůstající nepopularitě avalonských jednotek v Údolí jsou z něho místním obyvatelstvem vyhnány.
 • Dead Dogs osídlují Terst a opravují zde nelzený tanker ve snaze dostat se na Sardínii, kde chtějí použít G.E.C.K.

2216

 • U Vlčího doupěte se díky sesuvu půdy objevuje jeden z mnoha vchodů do komplexu X28.
 • Merovejové vyhlašují nárok na X28 a nikdo se jim neodvažuje odporovat až na Bratrstvo oceli, které si na technologie činí nárok. Nakonec dojde ke vzájemné domluvě.

Pokračujte dále na 2217 – 2298.