Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

Text aktualizován ke dni: 12. 05. 2018

Vážení hráči,

jistě jste již zaregistrovali, že nedávno vešlo v platnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Povinnosti jsou obdobné jako u našeho domácího českého zákona o ochraně osobních údajů, jen za jejich nedodržení hrozí sankce. Takže i my, organizátoři Vašich oblíbených larpů a provozovatelé těchto stránek, se připojujeme ke všeobecné povinnosti a poučujeme Vás tímto o tom, jaké informace o vás sbíráme, k čemu je využíváme a jaká máte práva (a jaká práva máme my).

Pro další využívání služeb těchto stránek a potažmo Vaši účast na nabízených larpech (=volnočasových akcích nabízených na těchto stránkách, v tomto případě Fallout LARP 2019) budeme požadovat Váš souhlas s poskytnutím, zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů písemnou formou na místě, ve smyslu následujícího poučení. Máte právo tento souhlas odmítnout, což však bude mít za následek, že Vám nebudeme mít jak umožnit, abyste se nabízených larpů zúčastnil/a. (v tomto případě Fallout LARP 2019)

Jaká Vaše data sbíráme a z jakých zdrojů?

Data si opatřujeme výhradně z formuláře, který je součástí Vašeho uživatelského profilu na stránkách Dorazim.cz, a který Jste vyplnili při zakládání Vašeho profilu.

Sbíráme o Vás tři druhy dat:

 • jedny pojmenujeme jako identifikační údaje a jedná se o:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • úplnou adresu trvalého bydliště včetně poštovního směrovacího čísla
  • jelikož ze jména jde nejen v češtině určit pohlaví jeho nositele, deklarujeme zde, že technicky vzato máme k dispozici i tento údaj, ačkoliv jej od Vás explicitně nezjišťujeme
 • druhou skupinou jsou kontaktní údaje a jde o:
  • e-mailovou adresu
  • další kontaktní údaje (které nám předáte nad rámec doporučených údajů ve formuláři, tedy telefon, webové stránky a profilová jména na Facebooku, Skypu, Larp.cz a Hofylandu )
 • třetí skupinu dat pojmenováváme jako herní údaje a podle nás nejde o osobní údaje v pravém slova smyslu. Jde o:
  • přezdívku
  • informace o vaší herní postavě
  • skupinu, tedy partu lidí se kterou jezdíte na akci a ke které se hlásíte.
  • zkušenost vyjádřenou množstvím odehraných larpů

O Vašich identifikačních, kontaktních a herních údajích budeme společně mluvit jako o osobních údajích.

U všech hráčů pak na místě larpu samotného vyžadujeme předložení průkazu totožnosti. Tento úkon však slouží k ověření úplnosti a pravdivosti dříve poskytnutých osobních údajů, případně k zjištění údajů uvedených výše. Žádné další údaje z těchto průkazů nejsou získávány ani zpracovávány (tím méně uchovávány).

Dále máme u hráčů, platících účastnický poplatek na některý larp (v tomto případě na Fallout LARP 2019) předem, k dispozici číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba poukázána. Tuto informaci pochopitelně párujeme s osobními údaji, které máme k dispozici. Nijak ji však neuchováváme ani dále nezpracováváme, vyjma uchovávání v rámci historie transakcí dostupných na příslušném bankovním účtu. Tam tuto informaci vždy budeme uchovávat pro případ splnění našich povinností vyplývajících ze zákona nebo právních vztahů s Vámi. Náš přístup k informacím o bankovních účtech tedy vždy bude následovný: na náš účet bude zaúčtována platba na registrační poplatek – my provedeme přiřazení platby k registrovanému účastníkovi, tedy k Vašim osobním údajům, jinak ji však nezpracováváme – platba spolu s číslem účtu bude nadále dohledatelná v historii transakcí na našem účtu, dokud banka i my předmětné záznamy nezlikvidujeme. U plateb jiných než na registrační poplatky budeme postupovat obdobně. Co se čísla bankovního účtu týká, nevztahují se na něj další části tohoto poučení a vždy budeme postupovat ve smyslu tohoto odstavce.

Proč a k čemu tato data potřebujeme

Vaše identifikační údaje potřebujeme pro jedinečné určení Vaší osoby jako subjektu práv a povinností, která navzájem máme na základě právního vztahu vzešlého z Vaší registrace na některý z nabízených larpů. (v tomto případě na Fallout LARP 2019) Stručně řečeno, abychom věděli, kdo nám za larp zaplatil (ale nejen to). Pro tyto účely je zcela obvyklé využívat jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Datum narození dále používáme pro kontrolu dalších povinností Vás hráčů, tedy zejména zletilost, jelikož účast na Fallout LARP 2019 je možná až od 18 let.

Vaše kontaktní údaje používáme pro komunikaci s Vámi, přičemž k tomu prakticky výhradně používáme Váš e-mail. Vaše e-mailová adresa také slouží jako jedinečný identifikátor Vašeho uživatelského účtu na těchto stránkách. Je tedy vyloučeno, aby zde bylo více účtů na jednu e mailovou adresu. Ostatní kontaktní údaje nepotřebujeme a nevyžadujeme, dáváme Vám však možnost je uvést.

Vaši přezdívku využíváme k pseudonymizaci Vašich osobních, zejména identifikačních a kontaktních, údajů – zobrazujeme ji ve výčtu přihlášených účastníků toho kterého larpu, dostupném každému přihlášenému uživateli těchto stránek. Taktéž se může zobrazovat ve veřejném výpisu účastníků toho kterého larpu na webových stránek daného larpu.

Vaši Skupinu využíváme taktéž k pseudonymizaci Vašich osobních údajů – zobrazujeme ji ve výčtu přihlášených účastníků toho kterého larpu, dostupném každému přihlášenému uživateli těchto stránek. Taktéž se může zobrazovat ve veřejném výpisu účastníků toho kterého larpu na webových stránek daného larpu.

Vaši zkušenost nevyžadujeme, nicméně pokud ji máme, využíváme jí k předběžnému hodnocení vyváženosti hry, v extrémních případech k zavedení balančních mechanismů. Nemáme-li dostatek relevantních informací o herní zkušenosti účastníků larpu, může vznikat významná převaha na jedné straně, což všem kazí zážitek ze hry (jedni si nezahrají vůbec, pro druhé je hra moc snadná).

Kdo Vaše data má (kdo jsme „my“) a komu je dáváme?

Provozovatelem těchto stránek je zapsaný spolek Moravian LARP, z. s., IČ 22669167, sídlem Starobrněnská 289/7, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaný pod spisovou značkou L 12656 u Krajského soudu v Brně. My také zpracováváme Vaše osobní data z těchto stránek.

Tím se dostáváme k tomu, kdo se k Vašim osobním údajům u nás může dostat.

Není-li uvedeno jinak, úplný obsah Vašeho uživatelského profilu je přístupný pouze Vám a provozovateli stránek Dorazim.cz.

Vaše kontaktní údaje a herní údaje pak můžeme poskytnout dalším osobám odlišným od organizátorů daného larpu, ale současně osobám larpu se účastnících. Těmto osobám jsou předmětné údaje poskytovány výhradně za účelem zkvalitnění Vašeho zážitku z larpu a je jim výslovně zakázáno překročit při nakládání s Vašimi údaji rozsah tohoto souhlasu. (Typicky se jedná o různé velitele frakcí, kteří chtějí před začátkem larpu komunikovat se „svými lidmi“ a domlouvat se na herním postupu a dalších věcech).

Vaše přezdívka je údaj, který je přístupný před hrou pouze vám anebo může být poskytnuta vašemu frakčnímu veliteli.

Která data uchováváme a jak, a jaká k těmto datům máte práva?

Uchováváme veškerá osobní data, která nám poskytnete. Důvod k tomu je prostý. Smyslem registračních stránek a Vašeho uživatelského profilu na nich je, abyste při registraci na každý nový ročník nemuseli pokaždé znovu vyplňovat osobní údaje, které potřebujeme (tedy ty, které při zakládání uživatelského profilu označujeme jako doporučené) nebo které nás zajímají (ty ostatní). Jestliže bychom tedy tato data neuchovávali, neměly by tyto stránky smysl.

Máte právo od nás požadovat informaci, jaké všechny osobní údaje o Vás uchováváme. Tímto Vám sdělujeme, že jsou to ty údaje, které vidíte na svém uživatelském profilu. Kromě toho omezenou dobu uchováváme rovněž data o ročnících, kterých jste se zúčastnili.

Rovněž máte právo na to, aby Vaše, námi uchovávané a zpracovávané, osobní údaje byly aktuální. Aktualizaci osobních údajů můžete provést sami v rámci správy Vašeho uživatelského profilu. Jelikož e-mailová adresa je jedinečným identifikátorem uživatelského profilu, lze její „změny“ dosáhnout pouze smazáním starého profilu a založením nového.

Rovněž máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, abychom na Vás tzv. zapomněli. Realizace tohoto práva probíhá různě:

 • doplňkově uváděné údaje (zkušenost, ostatní kontaktní údaje) můžete smazat z Vašeho uživatelského profilu, čímž budou smazány i z datového úložiště, dokud/pokud je nevyplníte znovu;
 • doporučené údaje, tedy zejména Vaše identifikační údaje, přezdívku a e-mail můžete smazat rovněž a jestliže jste se doposud neregistrovali na žádnou akci a neprovedli platbu, budou důsledky stejné jako v předešlém bodě, smazáním i jen některých z těchto údajů pak dojde k Vašemu odregistrování (čímž ztratíte právo se jich účastnit a tedy jej už ani neplaťte);
 • jestliže jste již některou akci zaplatili nebo se jí zúčastnili, pak si Vaše identifikační údaje a e-mail vždy ponecháme za účelem prokázání splnění našich závazků vůči Vaší osobě, popřípadě k realizaci jiných právních vztahů vzešlých mezi námi a Vaší osobou na základě vztahů z larpu, k němuž jste se registrovali. Jestliže smažete Vaše identifikační údaje potažmo celý uživatelský profil poté, co jste uhradili účast na některém z ročníků, ale předtím, než jste se jej zúčastnili, trvá Vaše právo na účast na larpu, jste však povinni o tom včas uvědomit organizátory larpu (v tomto případě Fallout LARP 2019), prokázat úhradu registračního poplatku a prokázat Vaši totožnost, potažmo splnit další povinnosti vyplývající z pravidel účasti daného larpu.

Ohledně uplatnění práv pro správu Vašich osobních údajů na stránkách Dorazim.cz využijte možností uživatelského profilu na těchto stránkách, nebo kontaktujte jejich provozovatele na adrese info@falloutlarp.cz

Na místě jsou pak Vaše osobní údaje vedeny a ověřovány v papírové podobě a v té jsou také posléze uchovávány na adrese sídla provozovatele těchto stránek, na adrese předsedy spolku Moravian LARP, z. s. nebo na adrese organizátora dané akce. Jejich likvidace probíhá spálením v kamnech nejpozději do pěti let od uplynutí předmětného larpu.

Dojde-li k narušení zabezpečení prostoru, kde jsou Vaše osobní údaje uchovávány, s podezřením na únik informací, máme povinnost Vás o tom informovat – a také tak učiníme.

Marketing s osobními údaji (je fuj)

Žádným způsobem nebudeme zpracovávat nebo předávat Vaše osobní údaje za účelem tvorby zisku, k reklamním nebo jiným obchodním účelům.

Jedinou „výjimkou“ je, že Vás můžeme pozvat na akce, jejichž předcházejících ročníků jste se účastnili. Máte samozřejmě možnost takové zpracování Vašich osobních údajů odmítnout, nicméně, pěkně prosíme, dopřejte nám jej. Akce koneckonců děláme pro Vás a Ferrari jsme si za to nikdy nikdo nekoupili (ani trabanta).

Už je to všechno?

Budete-li mít jakékoliv doplňující dotazy, připomínky, námitky nebo Vám prostě jen bude smutno, kontaktujte nás na info@falloutlarp.cz.

Abyste byli způsobilí nám tohle všechno odkývat, musíte mít 18 let a více.