Podmínky účasti

  1. Účastník prohlašuje, že této hry v přírodě a aktivit s ní spojených se účastní dobrovolně a výhradně na vlastní nebezpečí. Dále prohlašuje, že pořadatelé této hry nepřebírají jakoukoliv odpovědnost, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nikoli výlučně, za majetek účastníka, zdraví a život účastníka.
  2. Účastník bere na vědomí, že po dobu hry musí dodržovat její pravidla a pokyny organizátorů, jinak může být z účasti na hře vyloučen, a to bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
  3. Účastník souhlasí, aby pořadatel hry uchovával a zpracovával jeho osobní údaje pro potřeby pořádání a propagace této hry.