Pravidla – dodatek č.2 – Budovy (vylepšení Outpostu)

PDF dokument s tímto dodatkem pro offline čtení či tisk si můžete stáhnout zde.

Gamebook ke stažení najdete zde.

Budovy (vylepšení outpostu)

 • Vylepšení outpostu je představováno různými budovami
  • Každá budova má jasně daný herní efekt či efekty, tzn. uděluje frakci různé bonusy, umožňuje jí využívat některé mechaniky (např. výrobu) a/nebo podobně.
  • Každá budova rovněž přidává outpostu frakce určitý počet bodů prestiže (BP). Frakce, která bude mít na konci hry největší množství BP, vítězí v soutěži malých frakcí o nejlepší outpost.
  • Veškeré informace o budovách najdete v gamebooku.
 • Rozhraní pro správu budov outpostu je reprezentováno kovovou tabulí, na kterou se umisťují magnetické panely budov, jež má frakce postavené. Součástí rozhraní je i box, do kterého se umisťují suroviny a unikátní součástky použité na stavbu budov.
  • Na každém magnetickém panelu jsou uvedené základní informace o budově a jejích efektech. 
  • Ke každé budově/panelu přísluší i informační karta s detailním popisem budovy.
 • Budova může být malá, střední či velká. Každou budovu je nutné umístit na parcelu adekvátní velikosti, přičemž počet parcel je omezen. Není možné získat větší parcelu kombinací několika menších.

 

Stavba budovy

 • Pro postavení budovy je vyžadována určitá sada surovin a unikátní součástka dané budovy. Unikátní součástka je herní předmět představovaný 3D tištěnou kartou a platí pro něj veškerá pravidla pro herní předměty. Množství a typ požadovaných surovin, stejně jako požadovaný typ unikátní součástky, jsou uvedeny v popisu jednotlivých budov.
 • Stavbu budovy zahajuje člen frakce umístěním příslušné sady surovin a unikátní součástky do obálky a připevněním panelu budovy na tabuli. Na panelu budovy do příslušného okna je zapsán čas zahájení a ukončení stavby.
 • Vždy je možné stavět pouze jednu budovu naráz.
 • Standardní čas stavby je 1 hodina pro malou nebo frakční budovu, 2 hodiny pro střední budovu a 3 hodiny pro velkou budovu. Stavba probíhá bez účasti členů frakce, a to i v případě, že žádný z nich není přítomen v outpostu.
 • Po dokončení budovy – tedy dosažení zapsaného času bez jejího poškození – je budova považována za hotovou a z panelu musí být smazány časové údaje. Tím je stavba dokončena a pro frakci začínají platit efekty dané budovy. Pokud byla budova během stavby poškozena, je třeba znovu zahájit její výstavbu jak je popsáno výše. Zdroje použité pro stavbu jsou z bedny odebrány při nejbližší návštěvě výrobního organizátora.

 

Rozebrání budovy

 • Frakce se může kdykoli rozhodnout rozebrat nepotřebnou budovu a uvolnit tak použitou parcelu.
 • Při rozebrání budovy frakce získává zpět použitou unikátní součástku, avšak nevrací se jí použité suroviny. Suroviny spotřebované na stavbu jsou nevratné, zůstávají v obálce v boxu a budou odebrány při nejbližší návštěvě výrobního organizátora.
 • Rozebrání budovy je okamžité a provádí se sejmutím příslušného magnetického panelu z tabule a vyjmutím příslušné unikátní součástky z obálky/boxu.
 • Rozebrání může provést pouze plnohodnotný člen dané frakce, cizí budovy je možné pouze poškodit.
 • Pokud má frakce postavenou budovu vyšší kategorie, která pro svoji stavbu vyžaduje nějakou budovu nižší kategorie, není možné rozebrat budovu nižší kategorie bez toho, aby byla napřed rozebrána budova vyšší kategorie.
  • Např. pokud máte postavenou Základní kovodílnu a Strojní kovodílnu, nemůžete rozebrat Základní kovodílnu, pokud napřed nerozeberete Strojní kovodílnu.
 • Není možné rozebrat Hlavní budovy (01_Náves, 02_Hlavní stan, 03_Radnice).

 

Poškození budovy

 • Budova může být poškozena členem jiné frakce. A to buď při ozbrojeném útoku, jakmile se útočníci zmocní kontroly nad rozhraním outpostu, nebo při kradmé sabotáži, kdy je sabotér po patřičnou dobu přítomen u rozhraní sám, aniž by byl zpozorován obránci.
 • V rámci jedné útočné/sabotážní akce lze poškodit nejvýše dvě budovy, nehledě na počet útočníků nebo počet různých útočících frakcí.
 • Pro poškození jedné budovy se musí útočník/sabotér minimálně 5 minut nepřetržitě dotýkat rozhraní pro správu osady a svoji činnost doprovázet vhodným RP. V noci je potřebný čas prodloužen na 10 minut a útočník/sabotér si musí svítit po celou dobu interakce.
  • Po uplynutí časového limitu připevní na panel budovy magnetickou samolepku “Poškozeno”. Samolepky by vždy měly být k dispozici připevněné na okraji nástěnky. Tím je poškození dokončeno a je možné případně zahájit poškozování druhé budovy. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO panely schovávat, odnášet či poškozovat.
 • V rámci poškození není možné získat použité suroviny či unikátní součástku. Tzn. do boxu, do kterého se vkládají suroviny a součástky použité na stavbu budov, nesmí sahat nikdo jiný, než členové frakce, které patří.
 • Následující budovy není možné poškodit:
  • Hlavní budovy (01_Náves, 02_Hlavní stan, 03_Radnice)
  • Úkryty (04_Tajný úkryt, 17_Zodolněný úkryt)
 • Poškozena je vždy jen konkrétní budova, a to i v případě, že je podmínkou pro stavbu nějaké pokročilé budovy (např. pro stavbu Strojní kovodílny je zapotřebí napřed postavit Základní kovodílnu, ale pokud už stojí, tak Strojní kovodílna zůstává stát a fungovat i v případě poškození Základní kovodílny)
 • Poškozená budova je mimo provoz a frakce ztrácí veškeré bonusy, možnosti a další efekty, které díky budově měla.
  • Pro hráče, kteří jsou uprostřed nějaké činnosti, na kterou má vliv budova (respawn, zotavení, karavana…), platí stav v době zahájení činnosti. Např. pokud jste zahájili zkrácený respawn díky Strážnici, váš respawn zůstane zkrácený i v případě, že v jeho průběhu nepřítel vaši Strážnici poškodí. Karavana, která vyrazila z funkční Stanice, může dojít do cíle, i pokud frakce o Stanici mezi tím přijde. Atd.
  • Pro výrobu či stavbu platí stav v době zahájení a ukončení výroby. Tzn. na úspěšnou výrobu či stavbu musíte mít funkční budovu při jejím zahájení i při jejím dokončení. Pokud v průběhu výroby či stavby dojde k poškození budovy, ale stihnete ji opravit ještě před ukončením výroby či stavby, výroba či stavba bude i tak úspěšná.
  • Vždy je potřeba si uvědomit, že hráči frakce musí o poškození svojí budovy vědět. Tzn. pokud v rámci útoku na outpost poškodíte Strážnici a následně blokujete příchod posil, musíte hráčům v offzóně říct, že už Strážnici nemají. Pokud jste frakci poškodili Pevnost, ale její členové se proti vám stále brání pomocí masivní kulometné palby, musíte být schopni jim to bez porušení RP a vypadnutí z role sdělit, nebo to prostě snést. Hádky nebudou tolerovány. Tyto situace NEJSOU důvodem k použití rudé stop. V případě sporu konzultujte situaci s organizátory PO UKONČENÍ dané situace. Nekažte sobě ani ostatním hru kvůli drobným nedorozuměním.

 

Oprava budovy

 • Opravu budovy zahajuje člen frakce tím, že zapíše do do příslušného okna (stejné pole jako v případě stavby) je zapsán čas zahájení a ukončení opravy.
  • Pro opravu nejsou potřeba žádné nové suroviny ani nová unikátní součástka.
 • Oprava budovy trvá stejně dlouho, jako trvá její stavba. Oprava probíhá bez účasti členů frakce, a to i v případě, že žádný z nich není přítomen v outpostu.
 • Vždy je možné opravovat pouze 1 budovu naráz, ale je možné zároveň stavět i opravovat budovu.
 • Po ukončení opravy sejme člen frakce magnetickou samolepku “Poškozeno” a umístí ji opět na volné místo okraj nástěnky. Zároveň na panelu smaže časové a údaje a tím je budova považována za úspěšně opravenou. 
 • Pokud frakce poškozenou budovu nechce opravovat, může ji rozebrat dle standardních pravidel pro rozebírání budov. Bez rozebrání poškozené budovy ale není možné využít parcelu s poškozenou budovou pro stavbu jiné budovy.

 

Trofeje

 • Trofej je speciální herní předmět, který ve hře můžete získat různými způsoby a který při umístění na rozhraní outpostu (tabuli) zvyšuje outpostu BP. Jiný efekt nemá.
 • Na rozhraní outpostu se nachází určitý počet slotů pro trofeje, přičemž stavbou budov lze odemykat další.
 • Pokud trofej není umístěna na rozhraní outpostu, platí pro ni stejná pravidla, jako pro jakýkoli jiný předmět, tzn. je ji možné přenášet, obchodovat, krást atd. V tu chvíli nemá žádný efekt.
 • Pokud je umístěna ve slotu na rozhraní outpostu, nesmí s ní manipulovat nikdo jiný, než vlastní frakce, tzn. nelze ji ukrást nebo podobně, a přidává outpostu BP.
 • Frakce může trofeje do slotů libovolně umisťovat, opět je sundávat nebo měnit za jiné.